POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO), niniejszym informujemy, że prowadzący stronę jurabasket.pl w pełni dostosowali prowadzoną działalność gospodarczą do wymogów ochrony przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
W jurabasket.pl przeprowadzono analizę zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, opracowano politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez jurabasket.pl jest Joanna Kamisińska JBK Consulting prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Łazany 113, 32-020 Wieliczka NIP: 683-191-80-11, e-mail: kontakt@jurabasket.pl.
Administrator danych osobowych udziela informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poszczególnym osobom, których dane są przetwarzane każdorazowo zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO.
W zależności od okoliczności administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO,
w następujących celach:
a) kontaktu zwrotnego dla osób, które korzystają z formularza na stronie;
b) kontaktu zwrotnego dla osób, które prześlą wiadomość bezpośrednio na podany adres email

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania mi danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e–mail.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję, dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej

thecamels.org – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz obsługi poczty elektronicznej

Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation